Tag Archive for 'm6nap'

4th July 2009 Net report

 • 2EØMOC John
 • 2EØWOL Wolfgang
 • 2EØYVR Linda (Listening)
 • GØOFN Ian
 • G1COW Ross
 • G1UAI Carlos
 • G3ZMF Frank
 • G4LJU Colin
 • G4NHO John
 • G7CRQ Adam
 • MØJJK James
 • MØNDN Alex
 • MØTZO Paul
 • M6NAP Dennis
 • SM6YOR Tor
 • W1XYZ Bob

Report for 24th Jan 2009

This week stations on the net were:-

 • GØDLP Peter
 • G1HRD Vince
 • G1UAI Carlos
 • G3ZMF Frank
 • G4NHO John
 • G7ELZ Trevor
 • MØBOV James
 • MØTZO Paul
 • MØNDN
 • M6NAP Dennis

If you have any photos, or videos of working on the net, please let us know via the Guestbook. Thanks